Privacy Verklaring Dierenhotel Abdissenbosch

Definities
a. Privacy verklaring: deze privacy verklaring;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Dierenhotel Abdissenbosch: Vogelzankweg 230, 6374 AH Landgraaf;
d. Website: de website die onder de domeinnaam http://www.dierenhotelabdissenbosch.nl/ wordt gedreven.

1. Algemeen
1. In deze Privacy verklaring wordt beschreven hoe Dierenhotel Abdissenbosch de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt;
2. De persoonsgegevens die door Dierenhotel Abdissenbosch worden verwerkt zijn:
-Soort huisdier,
-Naam van huisdier,
-Geboortedatum van huisdier,
-Ras van het huisdier,
-De grote van het huisdier,
-Het geslacht van het huisdier,
-Castratie huisdier,
-Kleur huisdier,
-Chipnummer huisdier,
-Datum inenting huisdier,
-Dierenarts huisdier,
-Naam eigenaar,
-Adres eigenaar,
-Postcode eigenaar,
-Woonplaats eigenaar,
-Telefoonnummer eigenaar,
-e-mailadres eigenaar.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1. Dierenhotel Abdissenbosch verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Dierenhotel Abdissenbosch heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Dierenhotel Abdissenbosch, een bestelling bij Dierenhotel Abdissenbosch te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Dierenhotel Abdissenbosch.
2. Dierenhotel Abdissenbosch gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Dierenhotel Abdissenbosch heeft verstrekt:
-Als de Gebruiker Dierenhotel Abdissenbosch om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Dierenhotel Abdissenbosch de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
Als de Gebruiker een reservering maakt, gebruikt Dierenhotel Abdissenbosch de persoonsgegevens om die boeking af te handelen.
3. Daarnaast kan Dierenhotel Abdissenbosch de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Dierenhotel Abdissenbosch die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met dierenhotelabdissenbosch@home.nl

3. Social media buttons
1. Op de website van Dierenhotel Abdissenbosch kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen aanprijzen of delen op sociale netwerken, zoals Facebook etc. de inhoudt welke worden gedeeld op deze platformen via deze knoppen is de verantwoordelijkheid van deze platformen. Door te klikken op deze knoppen activeer je het bij de knop horende platform.
2. Wij adviseren Gebruikers om de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale netwerken te lezen om na te gaan wat zij met persoonsgegevens van een Gebruiker doen op het moment dat deze een button als genoemd activeert.

4. Doorgifte aan derden
1. Dierenhotel Abdissenbosch zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
- de doorgifte geschiedt aan een door Dierenhotel Abdissenbosch voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Dierenhotel Abdissenbosch een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
- Dierenhotel Abdissenbosch op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
2. Dierenhotel Abdissenbosch kan ook persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EER sturen. Dierenhotel Abdissenbosch zorgt daarbij wel voor passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, de persoonsgegevens van Gebruikers te voorkomen. Meer informatie over de passende of geschikte waarborgen zijn op te vragen bij dierenhotelabdissenbosch@home.nl.

5. Beveiliging en geheimhouding
1. Dierenhotel Abdissenbosch draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
2. Dierenhotel Abdissenbosch moet alle datalekken documenteren en ze melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Op basis van deze documentatie moet de AP kunnen controleren of Dierenhotel Abdissenbosch aan de meldplicht heeft voldaan.
3. Dierenhotel Abdissenbosch zal betrokkene(n) in kennis stellen van het Datalek, zoals hiervoor omschreven, voor zover het Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

6. Cookies
Dierenhotel Abdissenbosch maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Het Cookiebeleid van Dierenhotel Abdissenbosch dat via deze link gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Dierenhotel Abdissenbosch cookies gebruikt.

7. Informatieplicht
1. Met deze Verklaring voldoet Dierenhotel Abdissenbosch aan haar informatieverplichting door de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te informeren over het verwerken van hun persoonsgegevens. Deze informatie wordt verstrekt voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan het moment van vastlegging.
2. Met deze verklaring informeert Dierenhotel Abdissenbosch de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke grondslag alsook aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Tot slot is in deze Verklaring opgenomen welke bewaartermijnen Dierenhotel Abdissenbosch in acht zal nemen.

8. Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet
1. Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen enkel kosten worden verbonden indien de betrokkene om bijkomende kopieën van de persoonsgegevens verzoekt.
2. Indien Dierenhotel Abdissenbosch twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.
3. Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan Dierenhotel Abdissenbosch, die binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.
4.
- Indien de betrokkene Dierenhotel Abdissenbosch verzoekt tot correctie omdat bepaalde opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, neemt Dierenhotel Abdissenbosch binnen vier weken nadat betrokkene dit verzoek heeft ingediend, hierover een beslissing.
- + Indien een betrokkene een verzoek heeft gedaan tot correctie van door Dierenhotel Abdissenbosch verwerkte persoonsgegevens, kan dezelfde betrokkene verzoeken om de verwerking te beperken, gedurende de periode dat Dierenhotel Abdissenbosch het verzoek onderzoekt. Ook wanneer een betrokkene van oordeel is dat Dierenhotel Abdissenbosch persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of deze niet meer nodig heeft of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking, kan de betrokkene verzoeken de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken.
- + In het geval Dierenhotel Abdissenbosch aanleiding ziet om aan het verzoek om beperking van de gegevensverwerking te voldoen, zal Dierenhotel Abdissenbosch alleen nog persoonsgegevens verwerken met toestemming van de betrokkene of wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat (waaronder, maar niet beperkt tot, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
5. Dierenhotel Abdissenbosch draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of beperking zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd
6.
- De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer dit geschiedt op basis van een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang van Dierenhotel Abdissenbosch, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Dierenhotel Abdissenbosch staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
- Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
- Dierenhotel Abdissenbosch dient binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar te beoordelen of het bezwaar terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk te worden beëindigd.

7. Ook heeft de betrokkene het recht de persoonsgegevens te laten overdragen. Dat betekent dat de betrokkene bij Dierenhotel Abdissenbosch een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de betrokkene hebben in een computerbestand naar de betrokkene of naar een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.
8. Een beslissing op een verzoek om inzage, een beslissing als vermeld in lid 4 en de beoordeling als vermeld in lid 6 van deze bepaling zijn besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
9. Bekijk www.dierenhotelabdissenbosch.nl/data-check voor een zelfhulp formulier om te zien of er data beschikbaar is. Of mail naar [e-mail].

9. Bewaartermijnen
1. Adres- en klantengegevens: om er zeker van te zijn dat de bestelling goed is bezorgd en er daarna geen reden meer is om vragen over het bestelde product te beantwoorden worden de persoonsgegevens verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat de bestelling is bezorgd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
2. Werknemers: de persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van Dierenhotel Abdissenbosch zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

10. Klachten
Dierenhotel Abdissenbosch wijst de betrokkene er tevens op dat deze het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de toezichthouder is te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

11. Inwerkingtreding en citeertitel
Deze verklaring kan aangehaald worden als Privacy Verklaring Dierenhotel Abdissenbosch en treedt in werking op: 25-05-2018

De Verklaring is vastgesteld door Dierenhotel Abdissenbosch en vervangt eventuele vorige versies. De verklaring kan van tijd tot tijd door Dierenhotel Abdissenbosch worden aangepast.

Onze klanten vertellen

  • Echte zorg! Je kat wordt hier goed maar vooral écht verzorgd, meer dan alleen voeren. Onze Bengaal kreeg hier de aandacht die hij van nature nodig heeft. Op facebook zagen wij tijdens onze vakantie foto's en video's voorbij komen van een zeer tevreden Boef!
    Familie Sluijsma
  • Totale ontzorging voor het baasje en verzorging voor de hond. Met veel vertrouwen brengen we onze hond twee maal per week, en soms iets vaker naar Dierenhotel Abdissenbosch. ook voor de vakantieweken gaat de hond naar het hotel. Hij komt iedere keer vrolijk en goed, gezond ogend weer terug. Net zo graag gaat hij overigens naar het dierenhotel, want telkens als we hem brengen, duurt het hem te lang voordat hij naar binnen mag.
    Kelly, Landgraaf